Algemene voorwaarden Per 13 juni 2014 van toepassing

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verkoper: Pure Essentials (KVK nr 58611703(, gevestigd en kantoorhoudend te (3052AM) Rotterdam aan het adres Loderstraat 69, tevens handelend onder de naam Pure Naturals.

2. Koper: de (beoogde) contractpartij van de Verkoper, die handelt in uitoefening vanuit een beroep of bedrijf.

3. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Pure Essentials®
Loderstraat 69
3052AM ROTTERDAM
Telefoonnummer:   010 – 751 27 76
E-mailadres: info@groothandelaromatherapie.nl
KvK-nummer: 58611703
BTW-identificatienummer: NL001572632B43

Artikel 3 – De Overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper en de koper. Door het aanvaarden van de offerte en/of koop, aanvaard de koper de algemene voorwaarden en ziet de koper uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Verkoper houdt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Koper wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien de verkoper niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van de koper te hebben ontvangen.

5. Offertes van de verkoper hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Verkoper heeft steeds het recht om een door de koper aanvaarden offerte binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aan de informatie uit de offertes, folders of van de website van de verkoper kan de koper geen rechten ontlenen.

Artikel 4 – Prestatie

1. Verkoper levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen verkoper redelijke wijs mocht veronderstellen.

2. De zaken die verkoper aanbiedt hebben die eigenschappen die verkoper ten aanzien van de zaken kenbaar heeft gemaakt. Verkoper staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, ook niet wanneer het doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt. De zaken kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door de verkoper aan de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

Artikel 5 – Prijs en betaling

1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen exclusief BTW, transport en emballage.

2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van de koper verrichte aanvullingen en/ of wijzigingen van de order en/ of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor de rekening van de koper.

3. Alle kosten die het gevolg zijn van de omstandigheden waarmee de verkoper bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoeft te houden, komen voor rekening van de koper.

4. Alle betalingen door de koper aan de verkoper dienen te worden gedaan op een door verkoper aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s en uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.

5. Indien aangegeven door de verkopers de koper gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen (inbetalinggevend).

Artikel 6 – Kwaliteit en klachten

1. Koper dient direct bij levering (in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan de verkoper onder vermelding van het bestel- of factuurnummer en met een kopie van de vrachtbrief (track en trace). Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan de koper geen beroep meer doen indien hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij de verkoper heeft gereclameerd.

3. Als koper de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft koper de zaken goedgekeurd. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van de verkoper vervallen.

Artikel 7 – Levering

1. Voor de verkoper geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor de verkoper geldende termijn gaat eerst in naar de overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit zijn van de verkoper. Een overeengekomen voor de verkoper geldende levertijd wordt minimaal verlegd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van de verkoper zijn gekomen.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de (af)levering van zaken af bedrijf van de (Nederlandse) vestiging van de de verkoper.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat het risico voor de zaken over op de koper op het moment van levering.

4. Verkoper mag de zaken in deelpartijen leveren (deelleveringen).

5. De koper is verplicht tot afname in de zaken.

6. In geval van (af)levering af bedrijf van de verkoper, gaat de afnameplicht in op het moment dat de verkoper bericht dat de zaken gereed staan voor afname, waarna de koper de zaken uiterlijk binnen 5 dagen dient op te halen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door de verkoper geleverde zaken, blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten koopovereenkomsten (inclusief verplichting tot betaling van rente of (incasso)kosten.

2. Indien de koper tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de verkoper, heeft de verkoper het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal de koper aan de verkoper op dienst eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan de koper eigenaar dan wel beheerder is, zodat de verkoper haar eigendom(men) kan revindiceren.

3. Door de koper verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van de verkoper waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 9 – Overmacht

1. Indien de verkoper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen is sprake van overmachtstoestand, is de koper niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden en wordt nakoming van de verplichtingen van de verkoper opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2. Indien enige overmachtstoestand 2 maanden heeft geduurd, heeft de verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In geval van een overmachtstoestand heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding), ook niet als de verkoper als gevolg van de overmacht enige voordeel mocht hebben.

4. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie van toeleveranciers van de verkoper en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 10 – Industriële en intellectuele eigendom

1. Tenzij expliciet schriftelijk ander is overeengekomen, behoudt de verkoper de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verkochte zaken, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.

2. Tenzij expliciet anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van de verkoper ongeacht of aan de koper voor de vervaardigen ervan kosten in rekening zijn gebracht.

3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door de verkoper aan de koper wordt verstrekt, blijft eigendom van de verkoper en mag door de koper slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

4. De koper zal de informatie van de verkoper niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een verplichting tot geheimhouding is overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de Verkoper

1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of een derde in verband met (de uitvoering van) een overeenkomst of een door de verkoper geleverd goed of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

2. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de door de koper bij de verkoper geplaatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer de verkoper is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijkheid naar aanleiding van de betreffende aansprakelijkheid uitkeert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag.

3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verkoper of haar leidinggevend personeel.

4. Koper kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van de verkoper heeft voldaan.

5. Indien vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van de koper op de verkoper verjaart uiterlijk één jaar na aflevering van de aan de koper verkochte zaken.

6. In geval van het op maat maken van producten, zoals private label, is de koper zelf verantwoordelijk voor het ontwerp van het etiket. De koper is verplicht om alle zaken te vermelden die er op het etiket komen te staan. De verkoper maakt het in overeenkomst hoe de koper het wil. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de koper zelf.

Artikel 12 – Opschorting, verrekening en ontbinding

1. In de volgende gevallen is de koper van rechtswege in verzuim en heeft de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijk tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:

  • Indien de koper haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel instaat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel de koper krachtens wetsbetaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  • indien de koper (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt.
  • Indien ten laste van de koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  • Indien de verkoper goede grond heeft te vrezen dan de koper in enige mate tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen, of indien de koper reeds tekort is geschoten.

2. In geval van ontbinding door de verkoper op grond van voorgaand lid wordt de koper aan de verkoper van de rechtswege een bedrag verschuldigd van 50% van de koopprijs (inclusief de verzendkosten) ten titel van schade.

3. Het voorgaande laat de overige rechten van de verkoper onverlet.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomst is aaleen het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar de verkoper is gevestigd, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de overeenkomst, tenzij de verkoper kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.